دوره قوانین جهان هستی

بسم الله الرحمن الرحیم
سلامی به سبزی قلب خداوند خدمت شما همراهان عزیزو توانمندم که درحال
خواندناین متن هستید.

سید امیر محمد پرپینچی هستم موسس تیم آگاهی نور

ماقصد داریم با یاری خداوندگار بزرگ در طی چندین دوره آموزشی از
حقایقی پردهبرداری کنیم که سالیان سال از نسل بشر پنهان شده بود و
نمی گذاشت کهزندگی رویایش را در طی اعصار مختلفبسازد.

ما قصد داریم طی بازی های آموزشی و همچنین مقالات مختلف آزادی
جسمانی و روحانی را در همه ابعاد بهشما هدیه بدهیم و امید داریم که با
تلاش هایمستمرقلبی بتوانیم سطح آگاهیشما را تا افلاک ندیده شده
یخداوند بالا ببریم

این امید در قلب من زنده هست که مادر ادامه همراه هم خواهیم بود
پس تا سلامی دوباره خدانگهدارتان باشد عزیزانم

16
۲۵۰,۰۰۰ تومان